Aktualności

08 maja 2018 Sprzedaż wierzytelności o wartości ponad 3 mln zł
7 maja 2018 r. YOLO S.A. poinformowało o sprzedaży na rzecz podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami pierwszego portfela nieregularnych wierzytelności pożyczkowych o łącznej wartości 3 114 758,08 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 08/100 złotych). Cena sprzedaży portfela wyniosła 1 059 018,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście i 00/100 złotych) i zostanie opłacona przez kupującego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy cesji. Z uwagi na obecną skalę działalności spółki wartość transakcji będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy spółki. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w ramach wcześniej podpisanej umowy ramowej zakładającej cykliczną sprzedaż wierzytelności. Umowa ramowa nie jest jednak zobowiązaniem do zawarcia umowy szczegółowej w przyszłości.
07 maja 2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej
Z dniem 7 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Wojciecha Andrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. W związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Agnieszki Wiśniewskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki pozostaje 5 – osobowa. Do końca lutego 2018 r. Pan Wojciech Andrzejewski pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu YOLO S.A. więcej >
05 kwietnia 2018 WYZNACZENIE DATY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 05.04.2018 r. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok, pokrycia straty jednostkowej za 2017 r. oraz powołania członka Rady Nadzorczej. więcej >
29 marca 2018 Wybór audytora
Dnia 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza, przyjęła rekomendację Komitetu Audytu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych YOLO S.A. za lata 2018-2019. Wybranym podmiotem jest spółka CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 34 („Audytor”), wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767. Spółka korzystała wcześniej z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie audytu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017.
23 marca 2018 Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YOLO S.A. w dniu 21.03.2018 r. akcjonariusze zdecydowali o umorzeniu 4 373 333 szt. akcji własnych spółki, które spółka nabyła w lutym 2018 r. w celu umorzenia. Łączna wartość nominalna umarzanych akcji wynosi 4 373 333 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote). Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę równą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o 4 373 333 zł. więcej >
15 marca 2018 Emisja obligacji o wartości 2 mln zł
W ramach przyjętego Programu Emisji Obligacji, w dniu 9 marca 2018 r. spółka dokonała emisji dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 w ilości 2 000 szt. oraz łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Emisja przeprowadzona została w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, ale nie będę przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany.
22 lutego 2018 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.02.2018 poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych w Spółce, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. więcej >
22 lutego 2018 Nabycie akcji własnych
W wyniku rozliczenia w dniu 21.02.2018 r. oferty skupu akcji własnych, którą Zarząd YOLO S.A. ogłosił 07.02.2018 r., Spółka nabyła 4 373 333 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH. Nabyte akcje stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadają 4 373 333 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Spółka nabyła akcje za łączną kwotę 15 087 998,85 zł. Cena za jedną akcję była jednakowa i wyniosła 3,45 zł. więcej >
09 lutego 2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji Serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2018, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o emisji obligacji serii G1. Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje 2.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji, które ustali Zarząd Spółki. więcej >
07 lutego 2018 Oferta skupu akcji własnych
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu w dniu 7 lutego 2018 r. oferty zakupu akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018 ("Akce Własne"). Zgodnie z ofertą Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 32,99 % kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 3,45 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 12.02.2018 r., a zakończy w dniu 16.02.2018 r. więcej >