Aktualności

09 lutego 2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji Serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2018, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o emisji obligacji serii G1. Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje 2.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji, które ustali Zarząd Spółki. więcej >
07 lutego 2018 Oferta skupu akcji własnych
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu w dniu 7 lutego 2018 r. oferty zakupu akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018 ("Akce Własne"). Zgodnie z ofertą Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 32,99 % kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 3,45 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 12.02.2018 r., a zakończy w dniu 16.02.2018 r. więcej >
25 stycznia 2018 Złożenie rezygnacji przez członka zarządu
W raporcie bieżącym nr 6/2018 Zarząd YOLO S.A. poinformował, że do spółki wpłynęło oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Andrzejewskiego dotyczące rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. Pan Andrzejewski poinformował, iż przyczyną jego rezygnacji są powody osobiste.
23 stycznia 2018 Sprzedaż udziałów w Presco Investments Ltd.
Na mocy uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. w dniu 22 stycznia dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (300 szt. udziałów). Udziały stanowiły 30% kapitału zakładowego spółki. Do 11 grudnia 2017 r. oba podmioty wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej. Po sprzedaży większości udziałów 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. utraciło status jednostki dominującej. Sprzedaż udziałów nastąpiła na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...]. więcej >
15 stycznia 2018 Upoważnienie Zarządu do skupu akcji własnych
Dnia 15 stycznia 2018 r. Walne Zgromadzenie YOLO S.A. upoważniło Zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i tym samym obniżenia kapitału zakładowego spółki. Skup akcji własnych, w liczbie nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, może nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2018 r. więcej >
18 grudnia 2017 Wyznaczenie daty Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. więcej >
13 grudnia 2017 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej i utrata statusu jednostki dominującej
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. podpisało umowę sprzedaży 700 udziałów spółki zależnej Presco Investments Ltd z siedzibą na Malcie. Udziały reprezentują 70% kapitału zakładowego spółki zależnej. więcej >
30 listopada 2017 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 444 000,00 zł jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. więcej >
27 listopada 2017 Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych
W związku z powziętą przez Zarząd YOLO S.A. informacją, Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 6 527 363 szt. akcji własnych Spółki. Umorzenie akcji nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzonym akcjom odpowiadało 6 527 363 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. więcej >
20 listopada 2017 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej
20 listopada 2017 r. YOLO S.A. (Spółka) podpisało list intencyjny, którego celem jest zawarcie potencjalnej transakcji zbycia do 100 % udziałów w spółce zależnej tj. Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (Spółka Zależna). więcej >