Aktualności

15 czerwca 2018 Zamiar emisji obligacji o wartości 2,5 mln zł
W ramach Programu Emisji Obligacji z 9 lutego 2018 r. spółka zamierza wyemitować drugą serię niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości 2,5 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. więcej >
01 czerwca 2018 Powołanie nowego członka zarządu
Dnia 1 czerwca br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Królika na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która zakończy się 26 czerwca 2019 r. Spółka powierzyła Panu Królikowi nadzór nad działalnością operacyjną. Informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Macieja Królika Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 30/2018.
08 maja 2018 Sprzedaż wierzytelności o wartości ponad 3 mln zł
7 maja 2018 r. YOLO S.A. poinformowało o sprzedaży na rzecz podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami pierwszego portfela nieregularnych wierzytelności pożyczkowych o łącznej wartości 3 114 758,08 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 08/100 złotych). Cena sprzedaży portfela wyniosła 1 059 018,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście i 00/100 złotych) i zostanie opłacona przez kupującego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy cesji. Z uwagi na obecną skalę działalności spółki wartość transakcji będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy spółki. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w ramach wcześniej podpisanej umowy ramowej zakładającej cykliczną sprzedaż wierzytelności. Umowa ramowa nie jest jednak zobowiązaniem do zawarcia umowy szczegółowej w przyszłości.
07 maja 2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej
Z dniem 7 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Wojciecha Andrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. W związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Agnieszki Wiśniewskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki pozostaje 5 – osobowa. Do końca lutego 2018 r. Pan Wojciech Andrzejewski pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu YOLO S.A. więcej >
05 kwietnia 2018 WYZNACZENIE DATY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 05.04.2018 r. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok, pokrycia straty jednostkowej za 2017 r. oraz powołania członka Rady Nadzorczej. więcej >
29 marca 2018 Wybór audytora
Dnia 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza, przyjęła rekomendację Komitetu Audytu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych YOLO S.A. za lata 2018-2019. Wybranym podmiotem jest spółka CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 34 („Audytor”), wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767. Spółka korzystała wcześniej z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie audytu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017.
23 marca 2018 Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YOLO S.A. w dniu 21.03.2018 r. akcjonariusze zdecydowali o umorzeniu 4 373 333 szt. akcji własnych spółki, które spółka nabyła w lutym 2018 r. w celu umorzenia. Łączna wartość nominalna umarzanych akcji wynosi 4 373 333 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote). Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę równą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o 4 373 333 zł. więcej >
15 marca 2018 Emisja obligacji o wartości 2 mln zł
W ramach przyjętego Programu Emisji Obligacji, w dniu 9 marca 2018 r. spółka dokonała emisji dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 w ilości 2 000 szt. oraz łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Emisja przeprowadzona została w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, ale nie będę przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany.
22 lutego 2018 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.02.2018 poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych w Spółce, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. więcej >
22 lutego 2018 Nabycie akcji własnych
W wyniku rozliczenia w dniu 21.02.2018 r. oferty skupu akcji własnych, którą Zarząd YOLO S.A. ogłosił 07.02.2018 r., Spółka nabyła 4 373 333 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH. Nabyte akcje stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadają 4 373 333 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Spółka nabyła akcje za łączną kwotę 15 087 998,85 zł. Cena za jedną akcję była jednakowa i wyniosła 3,45 zł. więcej >