Aktualności

21 lipca 2017 Emisja i przydział obligacji serii F
Zgodnie z uchwałą Zarządu YOLO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii F, 20 lipca 2017 r. dokonano przydziału wszystkich oferowanych 80.000 sztuk obligacji serii F. Łączna wartość nominalna niezabezpieczonych obligacji zwykłych, na okaziciela wyniosła 8 mln zł, a jednostkowa cena nominalna 100,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 48 miesięcy licząc od daty przydziału. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 6M plus marża 6.19 punktu procentowego w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. więcej >
30 czerwca 2017 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza YOLO S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2016 r., a które zostały już zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. więcej >
27 czerwca 2017 Zmiany w składzie Zarządu YOLO S.A.
W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem podjęcia uchwały Pani Izabeli Bednarek z Zarządu Spółki oraz pełnionej przez nią funkcji członka Zarządu. Tym samym mandat Pani Izabeli Bednarek wygasa z dniem 27 czerwca 2017 roku. więcej >
07 czerwca 2017 Emisja obligacji serii F
W dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd YOLO S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii F (Obligacje). Zgodnie z uchwałą Spółka wyemituje nie więcej niż 80 000 Obligacji o wartości nominalnej 100 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. więcej >
11 maja 2017 Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanowiło o kolejnej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy
Uchwałą z dnia 9 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanowiło o przeznaczeniu części zysku osiągniętego w 2016 r. na wypłatę drugiej już w tym roku dywidendy dla Akcjonariuszy. Dywidenda w wysokości 37 769 701.95 zł, co stanowi 2,85 zł na 1 akcję, ma zostać wypłacona 9 czerwca 2017 r. więcej >
11 kwietnia 2017 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YOLO S.A. na 9 maja 2017 r.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 maja 2017 roku o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49B. więcej >