Archiwum
aktualności

25 stycznia 2018 Złożenie rezygnacji przez członka zarządu
W raporcie bieżącym nr 6/2018 Zarząd YOLO S.A. poinformował, że do spółki wpłynęło oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Andrzejewskiego dotyczące rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. Pan Andrzejewski poinformował, iż przyczyną jego rezygnacji są powody osobiste.
23 stycznia 2018 Sprzedaż udziałów w Presco Investments Ltd.
Na mocy uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. w dniu 22 stycznia dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (300 szt. udziałów). Udziały stanowiły 30% kapitału zakładowego spółki. Do 11 grudnia 2017 r. oba podmioty wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej. Po sprzedaży większości udziałów 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. utraciło status jednostki dominującej. Sprzedaż udziałów nastąpiła na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...]. więcej >
15 stycznia 2018 Upoważnienie Zarządu do skupu akcji własnych
Dnia 15 stycznia 2018 r. Walne Zgromadzenie YOLO S.A. upoważniło Zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i tym samym obniżenia kapitału zakładowego spółki. Skup akcji własnych, w liczbie nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, może nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2018 r. więcej >