Dane i wskaźniki
finansowe

Poniżej prezentowane są wybrane skondolidowane dane finansowe YOLO S.A. za lata 2012- 2017.

W związku z zaprzestaniem w 2015 r. działalności na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce (działalność zaniechana), Grupa wyodrębniła działalność kontynuowaną dotyczącą branży consumer finance oraz rosyjskich portfeli wierzytelności.

 

Dane finansowe za lata 2012-2014 nie uwzględniają podziału na działalność zaniechaną i kontynuowaną gdyż we wskazanych latach finansowych Grupa nie wyróżniała działalności zaniechanej, ani związanych z nią aktywów i zobowiązań.  

 

 

 

Skonsolidowane dane finansowe Grupy YOLO
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2015-2017_14.11.2017 16,938 kb
    pobierz
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2012-2014 16,015 kb
    pobierz