Grupa kapitałowa

Struktura Grupy Kapitałowej YOLO 

 

YOLO S.A. to spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS: 0000372319, REGON: 020023793. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem działalności YOLO S.A. jest udzielanie pożyczek konsumenckich osobom fizycznym.

YOLO S.A. jest jednostką dominującą wobec spółki Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie zawiązanej w dniu 22 września 2015 r. Podmiot został powołany m.in. w celu prowadzenia działalności sekurytyzacyjnej i zarządzania wierzytelnościami na terenie Republiki Malty. Kapitał zakładowy Presco Investments Ltd. wynosi 100 000,00 PLN i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy.