Informacje
o obligacjach

W roku 2011 YOLO S.A. uruchomiło Program Emisji Obligacji Niezabezpieczonych. W ramach przyjętego programu Spółka do 30 czerwca 2016 r.  wyemitowała obligacje serii od B do E, o łącznej wartości nominalnej 105 mln zł.

Wykup obligacji nastąpił:

  • obligacje serii B - grudzień 2013 r.,
  • obligacje serii C - sierpień 2014 r.,
  • obligacje serii D - sierpień 2015 r.,
  • obligacje serii E - przedterminowy wykup w listopadzie 2016 r.

Na mocy uchwały z dnia 6 czerwca 2017 r. Zarząd YOLO S.A. postanowił wyemitować, w trybie oferty prywatnej, niezabezpieczone obligacje zwykłe, na okaziciela serii F. Emisja i przydział obligacji nastąpił 20 lipca 2017 r.

 

Parametry wemitowanych obligacji serii F:

 

Parametry Obligacje serii F
Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł
Liczba obligacji 80 000 sztuk
Wartość emisji 8 000 000 zł
Oprocentowanie zmienne,
WIBOR6M + marża 6.19 p.p.
Termin zapadalności 21 lipca 2021 r.
Rynek notowań ASO Catalyst