Kalendarz
inwestora

Kalendarz inwestora na 2018 rok

ZDARZENIE

DATA

STATUS

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A.    15 stycznia 2018 r. zrealizowane

  Publikacja raportu rocznego za 2017 r.

   21 marca 2018 r.

zaplanowane
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A.    21 marca 2018 r. zaplanowane

  Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.

   15 maja 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.

   29 sierpnia 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.    14 listopada 2018 r. zaplanowane

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku. 

 

Okresy zamknięte 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Konfiguruj alerty: e-mail