Polityka
prywatności

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa"). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Definicje

  • Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis internetowy www.yologroup.pl.
  • Serwis - serwis internetowy YOLO, dostępny pod adresem www.yologroup.pl.
  • Administrator – YOLO S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372319, NIP 8971702186 REGON 020023793, kapitał zakładowy 13 252 527,00 zł (w pełni opłacony).

Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu internetowym numer telefonu lub adres e-mail. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza internetowego są zabezpieczone w taki sposób aby uniemożliwić ich przechwycenie osobom postronnym.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie będzie to niezbędne do świadczenia Usługi . Ponadto, dane na temat Użytkowników naszego Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

Kontrola zgodności w zakresie ochrony danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił w Serwisie swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być w każdej chwili odwołane, pod warunkiem że nie wiąże się to z brakiem możliwości świadczenia Usługi, na którą Użytkownik wcześniej wyraził zgodę, w osobnych dokumentach. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana na adres e-mail kontakt@yologroup.pl.

Pozostałe postanowienia

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
  2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
  4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach;
  6. brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.