Struktura
akcjonariatu

AKCJONARIUSZE YOLO S.A. 

zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki

Akcjonariusz                        

liczba akcji

% kapitału

zakładowego

liczba głosów 

% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu

Black Onyx Investments Ltd.  3 868 834 29.19% 3 868 834 43.57%
WJA Investments Ltd.  3 894 074 29.38% 38 94 074 43.86%
Akcje własne 4 373 333 32.99% 0* 0*
Pozostali akcjonariusze  1 116 286 8.42%    1 116 286 12.57%
RAZEM 13 252 527 100.00% 8 879 194 100.00%

 

* zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych