Struktura
akcjonariatu

AKCJONARIUSZE YOLO S.A. 

  STAN NA 29.11.2017 R. zgodnie z najlepszą wiedzą spółki

 

Akcjonariusz                        

liczba akcji

% kapitału

zakładowego

liczba głosów 

% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu

Black Onyx Investments Ltd.  6 086 416 45.93% 6 106 162 45.93%
WJA Investments Ltd.  6 100 183 46.03% 6 100 183 46.03%
Pozostali akcjonariusze  1 065 928 8.04%   1 065 928 8.04%
RAZEM 13 252 527 100.00% 13 252 527 100.00%