16 stycznia 2020 Wydłużenie terminu spłaty obligacji serii G1
W porozumieniu z obligatariuszami Zarząd YOLO S.A. zamierza wydłużyć termin spłaty obligacji serii G1 o wartości 2 mln zł, wyemitowanych w marcu 2018 r. więcej >
14 stycznia 2020 Zmiana adresu siedziby
Z dniem 22 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie adres siedziby spółki z dotychczasowego na: YOLO S.A., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostaną bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe spółki, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegną zmianie.
07 stycznia 2020 Publikacja raportów okresowych w 2020 roku
W dniu dzisiejszym spółka poinformowała o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. więcej >
29 listopada 2019 Co dalej ze zmianami legislacyjnymi?
Od kilku lat rząd wprowadza wyraźne zmiany w prawie regulującym rynek pożyczek konsumenckich, głównie ograniczając wysokość łącznego kosztu pożyczki. Jest to najważniejsza zmiana z punktu widzenia prowadzonej przez YOLO działalności. Kolejne propozycje nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kredycie konsumenckim przewidują kolejne ograniczenia. więcej >
27 czerwca 2019 Emisja obligacji serii I
24 czerwca br. doszła do skutku emisja obligacji YOLO o wartości 1,5 mln zł. Trzyletnie niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii I o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 tys. zł oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku. YOLO nie będzie się ubiegało o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.
14 czerwca 2019 Emisja i objęcie przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii B
W ramach przyjętego 21 sierpnia 2017 r. Programu Motywacyjnego YOLO S.A. zaoferowało osobom uprawnionym objęcie łącznie 65 334 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B („Warranty”). Zaoferowane warranty uprawniają do objęcia łącznie 65 334 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki serii B za cenę emisyjną 1,01 z. więcej >