14 czerwca 2019 Emisja i objęcie przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii B
W ramach przyjętego 21 sierpnia 2017 r. Programu Motywacyjnego YOLO S.A. zaoferowało osobom uprawnionym objęcie łącznie 65 334 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B („Warranty”). Zaoferowane warranty uprawniają do objęcia łącznie 65 334 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki serii B za cenę emisyjną 1,01 z. więcej >
10 czerwca 2019 Zamiar emisji obligacji o wartości 2 mln zł
Zarząd YOLO S.A. poinformował dziś o podjętej uchwale w sprawie emisji, w trybie oferty prywatnej, 2 tys. szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 36 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji.
28 maja 2019 Zamknięcie I kwartału zyskiem
Przychody YOLO S.A. w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 2,36 mln zł, co stanowiło wzrost o 43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. YOLO odnotowało także pierwszy od czasu rozpoczęcia działalności w branży consumer finance zysk netto w wysokości 62 tys. zł. więcej >
29 kwietnia 2019 Podjęcie uchwały przez akcjonariuszy w przedmiocie kontynuacji istnienia spółki
W dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. podjęło uchwałę w sprawie kontynuowania istnienia Spółki. Uchwała została podjęta w związku z faktem, że roczny bilans Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, tj. na podstawie art. 397 KSH. Opis wszystkich podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie znajduje się w raporcie bieżącym nr 8/2019 oraz w Archiwum Walnych Zgromadzeń.