03 kwietnia 2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia m.in. w sprawie podjęcia uchwały o kontynuowaniu istnienia spółki
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu finansowego spółki, powoła Radę Nadzorczą nowej kadencji oraz zgodnie z wymogami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie decyzję w sprawie kontynuowania istnienia spółki. więcej >
26 lutego 2019 Emisja obligacji serii H o wartości 1,5 mln zł
W dniu dzisiejszym do skutku doszła emisja obligacji o łącznej wartości 1,5 mln zł. O zamiarze emisji Zarząd YOLO S.A. informował 18 lutego br. Emitowane niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii H są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6.9 punktu procentowego w skali roku. więcej >