09 kwietnia 2021 Zwołanie ZWZ YOLO S.A. na 7 maja 2021 r.
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 więcej >
23 listopada 2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zmiany statutu Spółki. więcej >
10 kwietnia 2020 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 7 maja 2020 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu finansowego spółki, dokona rozliczenia starty za 2019 rok oraz zgodnie z wymogami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie decyzję w sprawie kontynuowania istnienia spółki. więcej >
01 kwietnia 2020 Wpływ ustawy „pomocowej” COVID-19 na działalność Spółki
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., zawiera m.in. przepisy radykalnie ograniczające maksymalny limit kosztów poza odsetkowych dla kredytów i pożyczek uregulowanych w ustawie o kredycie konsumenckim. W ocenie Spółki tak daleko idące ograniczenie maksymalnego limitu kosztów nie pozwala Spółce na kontynuowanie akcji pożyczkowej – gdyż byłaby ona nierentowna. więcej >
12 lutego 2020 Nowa pożyczka YOLOcar w sprzedaży!
Rozszerzając swoją ofertę pożyczek YOLO wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy są zainteresowani większą kwotą pożyczki aniżeli spółka oferowała dotychczas. YOLOcar to pożyczka aż do 15 tys. zł, a co odróżnia ją od zwykłej pożyczki ratalnej YOLO to jej obowiązkowe zabezpieczenie pod postacią samochodu. więcej >
06 lutego 2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1
W dniu wczorajszym, na podstawie podpisanych porozumień z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii G1, Zarząd YOLO S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1 wyemitowanych w marcu 2018 r. więcej >