< powrót do listy
14 czerwca 2019 Emisja i objęcie przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii B
W ramach przyjętego 21 sierpnia 2017 r. Programu Motywacyjnego YOLO S.A. zaoferowało osobom uprawnionym objęcie łącznie 65 334 (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B („Warranty”). Zaoferowane warranty uprawniają do objęcia łącznie 65 334 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 akcji Spółki serii B za cenę emisyjną 1,01 z.
 
Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 lat obrotowych tj. za lata 2018 – 2020. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane do dnia 30 grudnia 2021 roku. Prawa z warrantów subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w tym terminie, wygasają z upływem tego terminu.