< powrót do listy
27 czerwca 2019 Emisja obligacji serii I
24 czerwca br. doszła do skutku emisja obligacji YOLO o wartości 1,5 mln zł. Trzyletnie niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii I o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 tys. zł oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku. YOLO nie będzie się ubiegało o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.