< powrót do listy
10 czerwca 2019 Zamiar emisji obligacji o wartości 2 mln zł
Zarząd YOLO S.A. poinformował dziś o podjętej uchwale w sprawie emisji, w trybie oferty prywatnej, 2 tys. szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 36 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji.