< powrót do listy
03 stycznia 2022 Zmiana w porządku obrad NWZ
Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, Zarząd YOLO S.A. wprowadza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 stycznia 2022 r., polegającą na dodaniu pkt. 10 porządku obrad dotyczącego splitu akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Nowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 10. Podział (split) wartości nominalnej akcji i zmiana Statutu Spółki. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.