Aktualności

< powrót do listy
15 marca 2018 Emisja obligacji o wartości 2 mln zł
W ramach przyjętego Programu Emisji Obligacji, w dniu 9 marca 2018 r. spółka dokonała emisji dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 w ilości 2 000 szt. oraz łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Emisja przeprowadzona została w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, ale nie będę przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany.