< powrót do listy
27 listopada 2017 Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych
W związku z powziętą przez Zarząd YOLO S.A. informacją, Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 6 527 363 szt. akcji własnych Spółki. Umorzenie akcji nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzonym akcjom odpowiadało 6 527 363 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji powyższych zmian wynosi 13 252 527 zł i dzieli się na 13 252 527 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym 13 252 527 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13 252 527 głosów. Żadne akcje nie są uprzywilejowane co do prawa głosu lub dywidendy.

W związku z powyższym zmianie uległ § 6 Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu znajduje się TUTAJ.