Aktualności

< powrót do listy
23 marca 2018 Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YOLO S.A. w dniu 21.03.2018 r. akcjonariusze zdecydowali o umorzeniu 4 373 333 szt. akcji własnych spółki, które spółka nabyła w lutym 2018 r. w celu umorzenia. Łączna wartość nominalna umarzanych akcji wynosi 4 373 333 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote). Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę równą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o 4 373 333 zł.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki. Zarząd YOLO S.A. został zobowiązany do zainicjowania postępowania konwokacyjnego w terminie 14 dni od dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponieważ spółka umarza akcje własne, spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
 
Obecny kapitał zakładowy spółki wynosi 13 252 527 zł, a po umorzeniu akcji własnych wynosić będzie 8 879 194 zł.
 
W związku z powyższym zmianie ulegnie art. 6 ust. 1 Statutu spółki w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”