Aktualności

< powrót do listy
09 lutego 2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji Serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2018, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o emisji obligacji serii G1. Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje 2.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji, które ustali Zarząd Spółki.
 
Jest to pierwsza transza emisji obligacji. Program Emisji Obligacji obowiązywać będzie do 31 grudnia 2018 r. i w tym czasie Spółka może emitować obligacje maksymalnie w 5 transzach o numeracji od G1 do G5. W ramach pojedynczej transzy Spółka może wyemitować od 1.000 do 10.000 obligacji.

Wszystkie obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.