< powrót do listy
13 grudnia 2017 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej i utrata statusu jednostki dominującej
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. podpisało umowę sprzedaży 700 udziałów spółki zależnej Presco Investments Ltd z siedzibą na Malcie. Udziały reprezentują 70% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Na mocy podpisanej umowy, kupujący czyli Black Onyx Investments Limited oraz WJA Investments Limited, podmioty powiązane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] nabędą odpowiednio po 350 udziałów spółki zależnej.

Dotychczas oba podmioty, tj. YOLO S.A. oraz Presco Investments Ltd. wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej. Po sprzedaży udziałów 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. utraciło status jednostki dominującej względem Presco Investments Ltd., zachowując przy tym pozostałe 300 udziałów, stanowiących 30% kapitału zakładowego Presco Investments.

Szczegóły transakcji zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 69/2017 z 11 grudnia 2017 r.