Archiwum aktualności

22 lutego 2018 Wyznaczenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.02.2018 poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie decyzje w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych w Spółce, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. więcej >
22 lutego 2018 Nabycie akcji własnych
W wyniku rozliczenia w dniu 21.02.2018 r. oferty skupu akcji własnych, którą Zarząd YOLO S.A. ogłosił 07.02.2018 r., Spółka nabyła 4 373 333 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH. Nabyte akcje stanowią 32,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadają 4 373 333 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Spółka nabyła akcje za łączną kwotę 15 087 998,85 zł. Cena za jedną akcję była jednakowa i wyniosła 3,45 zł. więcej >
09 lutego 2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji Serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2018, Zarząd YOLO S.A. podjął decyzję o emisji obligacji serii G1. Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje 2.000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G1 („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji, które ustali Zarząd Spółki. więcej >
07 lutego 2018 Oferta skupu akcji własnych
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu w dniu 7 lutego 2018 r. oferty zakupu akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00018 ("Akce Własne"). Zgodnie z ofertą Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 32,99 % kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 3,45 PLN za jedną akcję. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 12.02.2018 r., a zakończy w dniu 16.02.2018 r. więcej >
25 stycznia 2018 Złożenie rezygnacji przez członka zarządu
W raporcie bieżącym nr 6/2018 Zarząd YOLO S.A. poinformował, że do spółki wpłynęło oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Andrzejewskiego dotyczące rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. Pan Andrzejewski poinformował, iż przyczyną jego rezygnacji są powody osobiste.
23 stycznia 2018 Sprzedaż udziałów w Presco Investments Ltd.
Na mocy uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. w dniu 22 stycznia dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (300 szt. udziałów). Udziały stanowiły 30% kapitału zakładowego spółki. Do 11 grudnia 2017 r. oba podmioty wchodziły w skład jednej grupy kapitałowej. Po sprzedaży większości udziałów 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. utraciło status jednostki dominującej. Sprzedaż udziałów nastąpiła na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...]. więcej >
15 stycznia 2018 Upoważnienie Zarządu do skupu akcji własnych
Dnia 15 stycznia 2018 r. Walne Zgromadzenie YOLO S.A. upoważniło Zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i tym samym obniżenia kapitału zakładowego spółki. Skup akcji własnych, w liczbie nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, może nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2018 r. więcej >