26 lutego 2019 Emisja obligacji serii H o wartości 1,5 mln zł
W dniu dzisiejszym do skutku doszła emisja obligacji o łącznej wartości 1,5 mln zł. O zamiarze emisji Zarząd YOLO S.A. informował 18 lutego br. Emitowane niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii H są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6.9 punktu procentowego w skali roku. więcej >
19 lutego 2019 Zapadła decyzja o kolejnej emisji obligacji
Po zakończeniu Programu Emisji Obligacji serii G, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie kolejnej emisji obligacji. Obligacje serii H, niezabezpieczone zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, zostaną wyemitowane w ilości 1 500 szt. oraz w trybie oferty prywatnej. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6.9 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału obligacji. Jeśli emisja dojdzie do skutku, Spółka pozyska finansowanie w kwocie 1,5 mln zł.