31 sierpnia 2018 Pozyskanie finansowania w kwocie 2 mln zł
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji serii G, spółka wyemitowała 3 transzę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin zapadalności obligacji to 24 miesiące od daty przydziału. Szczegóły emisji zostały opisane w raporcie bieżącym nr 35/2018 z 30 sierpnia br.
01 sierpnia 2018 Planowanie kolejnej emisji obligacji
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie kolejnej emisji obligacji o wartości 2 mln zł. Obligacje serii G3 zostaną emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 9 lutego 2018 roku, który obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. i przewiduje emisję obligacji do 20 mln zł. Na mocy podjętej uchwały Spółka wyemituje, w trybie oferty prywatnej, 2 000 szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. więcej >
02 lipca 2018 Emisja obligacji o wartości 2,5 mln zł
W ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego 9 lutego 2018 r. spółka wyemitowała 2 500 obligacji zwykłych na okaziciela serii G2 o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, tj. od 29 czerwca br. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też na rynku regulowanym. Jest to druga emisja obligacji w ramach przyjętego Programu, który będzie obowiązywać do 31 grudnia 2018 r. i przewiduje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł.
15 czerwca 2018 Kolejna emisja obligacji
W ramach Programu Emisji Obligacji z 9 lutego 2018 r. spółka zamierza wyemitować drugą serię niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości 2,5 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. więcej >
01 czerwca 2018 Powołanie nowego członka zarządu
Dnia 1 czerwca br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Królika na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która zakończy się 26 czerwca 2019 r. Spółka powierzyła Panu Królikowi nadzór nad działalnością operacyjną. Informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Macieja Królika Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 30/2018.
08 maja 2018 Sprzedaż wierzytelności o wartości ponad 3 mln zł
7 maja 2018 r. YOLO S.A. poinformowało o sprzedaży na rzecz podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami pierwszego portfela nieregularnych wierzytelności pożyczkowych o łącznej wartości 3 114 758,08 zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 08/100 złotych). Cena sprzedaży portfela wyniosła 1 059 018,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście i 00/100 złotych) i zostanie opłacona przez kupującego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy cesji. Z uwagi na obecną skalę działalności spółki wartość transakcji będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy spółki. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w ramach wcześniej podpisanej umowy ramowej zakładającej cykliczną sprzedaż wierzytelności. Umowa ramowa nie jest jednak zobowiązaniem do zawarcia umowy szczegółowej w przyszłości.
07 maja 2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej
Z dniem 7 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Wojciecha Andrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej YOLO S.A. W związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Agnieszki Wiśniewskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki pozostaje 5 – osobowa. Do końca lutego 2018 r. Pan Wojciech Andrzejewski pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu YOLO S.A. więcej >