26 kwietnia 2019 Ogłoszenie nowej strategii Spółki na lata 2019-2021
W dniu wczorajszym Zarząd YOLO S.A. zatwierdził nową strategię spółki. Swój rozwój YOLO w dalszym ciągu opiera na zwiększeniu skali sprzedaży pożyczek, co ma być możliwe z jednej strony przez pozyskanie finansowania zewnętrznego, a z drugiej – poprzez atrakcyjność oferowanych produktów. więcej >
18 kwietnia 2019 Podsumowanie przez Zarząd realizacji strategii 2016-2018
Działania podejmowane w celu realizacji strategii YOLO ogłoszonej we wrześniu 2016 roku były szczegółowo opisywane w raportach okresowych spółki. O ważnych zdarzeniach Spółka informowała też w raportach bieżących. Kilka dni temu Zarząd spółki dokonał także oficjalnego podsumowania realizacji strategii i jej celów wyznaczonych na lata 2016-2018. więcej >
03 kwietnia 2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia m.in. w sprawie podjęcia uchwały o kontynuowaniu istnienia spółki
Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego raportu finansowego spółki, powoła Radę Nadzorczą nowej kadencji oraz zgodnie z wymogami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie decyzję w sprawie kontynuowania istnienia spółki. więcej >
26 lutego 2019 Emisja obligacji serii H o wartości 1,5 mln zł
W dniu dzisiejszym do skutku doszła emisja obligacji o łącznej wartości 1,5 mln zł. O zamiarze emisji Zarząd YOLO S.A. informował 18 lutego br. Emitowane niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii H są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 6.9 punktu procentowego w skali roku. więcej >