06 listopada 2015 P.R.E.S.C.O. z 2,4 mln zł zysku po trzech kwartałach 2015 r.
P.R.E.S.C.O. GROUP – jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce – odnotowało po trzech kwartałach roku 2015 skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,4 mln zł. Stanowi to o 26,6 proc. więcej niż grupa zarobiła w analogicznym okresie roku 2014. Jednocześnie skonsolidowane przychody P.R.E.S.C.O. wyniosły po 9 miesiącach bieżącego roku 27,1 mln zł i spadły w porównaniu do ubiegłorocznych o 23 proc. Dzięki porównywalnej skali obniżenia kosztu własnego sprzedaży (spadek o 23,2 proc., z 26,5 mln zł po 9 miesiącach 2014 r. do 20,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 r.) grupa wypracowała 6,8 mln zł zysku brutto na sprzedaży i 5,3 mln zysku z działalności operacyjnej (odpowiednio o 22,5 proc. i 22 proc. mniej niż po trzecim kwartale 2014 r.). Wyniki finansowe grupy po trzecim kwartale 2015 r. stanowią spodziewany efekt przejścia z trybu windykacji sądowej na polubowną. Czynnikiem rzutującym na poziom wyników jest także kontynuacja przyjętej polityki inwestycyjnej. Dodatkowo w okresie od lipca do września br. grupa nie dokonała zakupów nowych portfeli wierzytelności. Jednym z powodów tej decyzji jest rozważane przez P.R.E.S.C.O., jako jeden z możliwych scenariuszy dalszej działalności, zaniechanie aktywności w obszarze windykacji należności w Polsce. Ma to związek z podpisanym we wrześniu 2015 r. listem intencyjnym zakładającym możliwość odsprzedaży udziałów podmiotu zależnego P.R.E.S.C.O., a tym samym portfela wierzytelności nabytego przez grupę na rynku polskim, grupie KRUK. więcej >
23 października 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Data: 18 listopada 2015 roku, godz. 13.00 Miejsce: siedziba Centrum Operacyjnego Spółki w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49B więcej >
18 września 2015 KRUK i P.R.E.S.C.O. prowadzą rozmowy w celu nabycia 100% udziałów w luksemburskiej spółce zależnej P.R.E.S.C.O.,
KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej oraz P.R.E.S.C.O. - jeden z wiodących podmiotów inwestujących w wierzytelności na rynku polskim i rosyjskim, ustalili główne warunki zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l posiadającej portfel wierzytelności nabytych w Polsce o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Strony ustaliły, że sprzedaż nastąpi za cenę nie większą niż 220 mln zł, pomniejszoną o uzgodnione w umowie korekty. Finalizacja transakcji uzależniona jest od przebiegu ostatecznych negocjacji oraz wymaga spełnienia formalnych warunków związanych z zamknięciem transakcji, w tym uzyskania zgody UOKiK. więcej >
27 sierpnia 2015 P.R.E.S.C.O.: 17,7 mln zł przychodów po I półroczu 2015 r.
P.R.E.S.C.O. GROUP – jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce – w pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowało działania windykacyjne w oparciu o zoptymalizowany model operacyjny. W ciągu sześciu miesięcy br. grupa wypracowała 17,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowiło o 9,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku 2014. W tym samym czasie, na skutek optymalizacji modelu operacyjnego, koszt własny sprzedaży grupy obniżył się o 33,3 proc. w ujęciu rok do roku, tj. z 20,8 mln zł w pierwszym półroczu 2014 r. do 13,9 mln zł po sześciu miesiącach 2015 r. Grupa wypracowała 3,8 mln zł zysku brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze br. wobec 6,3 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł natomiast 0,8 mln zł i był o 0,9 mln zł mniejszy niż po pierwszym półroczu roku 2014. Wypracowane w pierwszej połowie roku wyniki są spodziewanym przez grupę efektem związanym z przejściem z trybu windykacji sądowej na polubowną. Obecnie stanowi ona podstawę działań operacyjnych P.R.E.S.C.O. już nie tylko w Polsce, ale i za granicą. więcej >
11 czerwca 2015 P.R.E.S.C.O. GROUP na PWSZ w Pile
10 czerwca 2015 roku Grupa P.R.E.S.C.O. we współpracy z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zorganizowała spotkanie ze studentami, uczniami i absolwentami, którzy poszukują pracy lub dopiero zaczynają budować ścieżkę kariery zawodowej. więcej >
22 maja 2015 Dzień Dobroczynności 2015
22 maja 2015 roku pracownicy P.R.E.S.C.O. GROUP już po raz trzeci pomagali pilskiej społeczności w ramach organizowanego przez spółkę corocznie w maju Dnia Dobroczynności. Dzięki tegorocznej akcji pomoc otrzymały zwierzęta ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Leszkowie. więcej >
21 maja 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Data: 19 czerwca 2015 roku, godz. 13.00 Miejsce: siedziba Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., ul. Twarda 18, Warszawa więcej >
15 maja 2015 P.R.E.S.C.O. zwiększa rentowność w I kw. 2015 r.
P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, dzięki optymalizacji modelu operacyjnego obniżyło w pierwszym kwartale 2015 r. koszt własny sprzedaży o 41,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r. Pozwoliło to na zauważalną poprawę rentowności wypracowanej przez grupę na wszystkich poziomach rachunku wyników, pomimo niższych o 37,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. skonsolidowanych przychodów P.R.E.S.C.O. Po pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły one 8,94 mln zł. Jednocześnie, grupa wypracowała 2,07 mln zł zysku brutto ze sprzedaży za pierwszy kwartał br. wobec 2,44 mln zł na koniec marca 2014 r. Zysk netto wyniósł natomiast 0,52 mln zł i wzrósł w porównaniu do wyniku netto za analogiczny okres roku 2014o 0,42 mln zł. Od początku roku 2015 P.R.E.S.C.O. koncentruje się na dalszym doskonaleniu wdrożonego pod koniec 2014 r. modelu operacyjnego, rozwijając i wykorzystując w tym celu coraz szerszy zakres narzędzi windykacji polubownej. Równolegle są one także wdrażane przez struktury windykacyjne grupy w Rosji. więcej >