18 grudnia 2017 Wyznaczenie daty Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
Zarząd Spółki YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6. więcej >
13 grudnia 2017 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej i utrata statusu jednostki dominującej
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 11 grudnia 2017 r. YOLO S.A. podpisało umowę sprzedaży 700 udziałów spółki zależnej Presco Investments Ltd z siedzibą na Malcie. Udziały reprezentują 70% kapitału zakładowego spółki zależnej. więcej >
30 listopada 2017 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 444 000,00 zł jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. więcej >
27 listopada 2017 Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych
W związku z powziętą przez Zarząd YOLO S.A. informacją, Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 6 527 363 szt. akcji własnych Spółki. Umorzenie akcji nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzonym akcjom odpowiadało 6 527 363 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. więcej >
20 listopada 2017 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej
20 listopada 2017 r. YOLO S.A. (Spółka) podpisało list intencyjny, którego celem jest zawarcie potencjalnej transakcji zbycia do 100 % udziałów w spółce zależnej tj. Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (Spółka Zależna). więcej >
12 października 2017 Powołanie Komitetu Audytu
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2017 r. powołano w YOLO S.A. trzyosobowy Komitet Audytu. więcej >