04 grudnia 2018 Wyniki wezwania ogłoszonego przez akcjonariusza w październiku br.
Pod koniec listopada nastąpiła istotna zmiana w strukturze akcjonariatu YOLO S.A. w związku z rozliczeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym przez akcjonariusza Black Onyx Investments Ltd. Akcjonariusz nabył wszystkie planowane akcje w ilości 1 991 435 szt. W związku z tym, obecnie akcjonariusz posiada 5 860 268 szt. akcji, które stanowią 66% (a dokładnie 65,9999995%) kapitału zakładowego oraz upoważniają do oddania 5 860 268 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 66% udziału we wszystkich głosach.
15 listopada 2018 Emisja obligacji o wartości 1,5 mln zł
W dniu dzisiejszym do skutku doszła kolejna emisja obligacji spółki o wartości 1,5 mln zł. O zamiarze emisji Zarząd YOLO S.A. informował na początku października br. Emitowane obligacje serii G4 są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu obligacji to 15 listopad 2020 r. Szczegóły emisji zostały opisane w raporcie bieżącym nr 44/2018 z 15 listopada br.
18 października 2018 Stanowisko zarządu odnośnie wezwania akcjonariusza
Zarząd YOLO S.A. ogłosił w dniu dzisiejszym swoje stanowisko odnośnie wezwania akcjonariusza do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. więcej >
13 października 2018 Wezwanie akcjonariusza do zapisywania się na sprzedaż akcji
Jeden z głównych akcjonariuszy spółki - Black Onyx Investments Ltd., po przekroczeniu przez niego progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji YOLO S.A. Oferowana cena za 1 akcję wynosi 2,35 zł. Akcjonariusz, będący jednocześnie podmiotem kontrolowanym przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Piwońskiego, zamierza nabyć 1.991.435 akcji, stanowiących w przybliżeniu 22,43% (22,428%) ogólnej liczby głosów w spółce. Obecnie akcjonariusz posiada 3.868.833 akcji stanowiących 43,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeśli wezwanie się powiedzie wzywający osiągnie łącznie 5.860.268 akcji, które stanowią w przybliżeniu 66% (65,99%) ogólnej liczby głosów. więcej >
10 października 2018 Sprzedaż portfela wierzytelności o wartości ponad 2 mln złotych
W dniu 8 października spółka poinformowała o podpisaniu umowy sprzedaży kolejnego portfela nieregularnych wierzytelności pożyczkowych. Portfel o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł został sprzedany za cenę 616 371 zł, co stanowiło 26% wartości portfela. Wartość transakcji jest znacząca biorąc pod uwagę obecną skalę działalności spółki i obecne wyniki finansowe.
03 października 2018 Zarząd spółki podjął decyzję o kolejnej emisji obligacji
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie kolejnej emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego dnia 9 lutego 2018 roku. Obligacje serii G4, niezabezpieczone zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, zostaną wyemitowane w ilości 1500 szt. oraz w trybie oferty prywatnej. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. więcej >
03 września 2018 Zmiana Statutu spółki w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 4 373 333 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło w wyniku umorzenia 4 373 333 szt. akcji własnych spółki nabytych w lutym br. w ramach skupu akcji własnych. Umorzonym akcjom odpowiadało 4 373 333 głosów na walnym zgromadzeniu. Przed umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 13 252 527 zł i dzielił się na 13 252 527 szt. akcji zwykłych serii A. Po rejestracji zmiany, kapitał zakładowy wynosi 8 879 194 zł i dzieli się na 8 879 194 szt. akcji zwykłych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 8 879 194. Żadne akcje nie są uprzywilejowane co do prawa głosu. więcej >
31 sierpnia 2018 Pozyskanie finansowania w kwocie 2 mln zł
Zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji serii G, spółka wyemitowała 3 transzę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin zapadalności obligacji to 24 miesiące od daty przydziału. Szczegóły emisji zostały opisane w raporcie bieżącym nr 35/2018 z 30 sierpnia br.