Zasady prezentacji danych

Jako, że grupa kapitałowa YOLO istniała do grudnia 2017 r., prezentowane dane finansowe za lata 2012- 2017 są danymi skonsolidowanymi. Od 2018 r. spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W związku z zaprzestaniem w 2015 r. działalności na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce (działalność zaniechana), w sprawozdaniach finansowych wyodrębniono działalność kontynuowaną dotyczącą branży consumer finance oraz rosyjskich portfeli wierzytelności.

Dane finansowe za lata 2012-2014 nie uwzględniają podziału na działalność zaniechaną i kontynuowaną gdyż we wskazanych latach finansowych nie wyróżniano działalności zaniechanej, ani związanych z nią aktywów i zobowiązań.  

 

Dane finansowe
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2015-2021 24,861 kb
    pobierz
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2012-2014 17,972 kb
    pobierz