Dane i wskaźniki finansowe

Jako, że grupa kapitałowa YOLO istniała do grudnia 2017 r., prezentowane dane finansowe za lata 2012- 2017 są danymi skonsolidowanymi. Od 2018 r. spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W związku z zaprzestaniem w 2015 r. działalności na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce (działalność zaniechana), w sprawozdaniach finansowych wyodrębniono działalność kontynuowaną dotyczącą branży consumer finance oraz rosyjskich portfeli wierzytelności.

Dane finansowe za lata 2012-2014 nie uwzględniają podziału na działalność zaniechaną i kontynuowaną gdyż we wskazanych latach finansowych nie wyróżniano działalności zaniechanej, ani związanych z nią aktywów i zobowiązań.  

 

 

 

Dane finansowe:
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2015- 2018 18,041 kb
    pobierz
  • xlsx
    Dane finansowe za lata 2012-2014 16,015 kb
    pobierz