Informacje o akcjach

Ogólna liczba akcji YOLO S.A. wynosi 13 252 527 sztuk, w tym 13 252 527 akcji zwykłych na okaziciela serii A. 

Żadne akcje nie są uprzywilejowane co do prawa głosu lub dywidendy. Wszystkie akcje są akcjami zdematerializowanymi, na okaziciela.

Zobacz też: STRUKTURA AKCJONARIATU