Programy Emisji Obligacji 

Pierwszy Program Emisji Obligacji spółka uruchomiła w roku 2011.  W ramach programu, do 30 czerwca 2016 r. spółka wyemitowała obligacje serii od B do E, o łącznej wartości nominalnej 105 mln zł. Ostatni wykup obligacji nastąpił w listopadzie 2016 r.

Drugi program emisji, tj. Program Emisji Obligacji serii G, który obowiązywał w 2018 roku został przeprowadzony w trybie oferty prywatnej w 4 transzach. Łącznie w ramach programu wyemitowano 8 tys. sztuk obligacji niezabezpieczonych zwykłych na okaziciela serii G1-G4 o łącznej wartości nominalnej 8 mln zł.

Niepubliczna emisja obligacji 

W lipcu 2017 r. spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje zwykłe, na okaziciela serii F o wartości 8 mln zł. W lutym 2019 r. do skutku doszła kolejna emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln złObligacje serii I o wartości 1,5 mln zł zostały wyemitowane w czerwcu 2019 r.