Kalendarz inwestora

Kalendarz inwestora na 2018 rok

RAPORTY OKRESOWE

DATA

STATUS

  Publikacja raportu rocznego za 2017 r.

   21 marca 2018 r.

zrealizowane

  Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.

   15 maja 2018 r.

zrealizowane

  Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.

   29 sierpnia 2018 r.

zaplanowane

  Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.    14 listopada 2018 r. zaplanowane

WALNE ZGROMADZENIA

DATA

STATUS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. 15 stycznia 2018 r. zrealizowane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. 21 marca 2018 r. zrealizowane
Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. 7 maja 2018 r. zrealizowane

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego. 

 

Okresy zamknięte 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Konfiguruj alerty: e-mail