Kalendarz inwestora na 2022 rok

RAPORTY OKRESOWE

DATA

          STATUS

Jednostkowy raport roczny za 2021 rok

29 kwietnia 2022 zaplanowane
Raport za I kwartał 2022 roku  26 maja 2022 zaplanowane
Raport za I półrocze 2022 roku  26 września 2022 zaplanowane
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku  24 listopada 2022 zaplanowane

WALNE ZGROMADZENIA

DATA

          STATUS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 stycznia 2022 r., godz. 11.00, Warszawa przerwa w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 lutego 2022, godz. 11.30, Warszawa zrealizowane


Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego. 

OKRESY ZAMKNIĘTE 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Konfiguruj alerty: e-mail