Kalendarz inwestora na 2019 rok

RAPORTY OKRESOWE

DATA

          STATUS

Publikacja raportu rocznego za 2018 r.

29 marca 2019 r.        

         zrealizowane

Publikacja raportu za I kwartał 2019 r.

24 maja 2019 r.

         zrealizowane

Publikacja raportu za I półrocze 2019 r.

20 września 2019 r.

         zrealizowane

Publikacja raportu za III kwartał 2019 r. 22 listopada 2019 r.          zrealizowane

WALNE ZGROMADZENIA

DATA

          STATUS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  29 kwietnia 2019 r.          zrealizowane
Dzień Rejestracji na ZWZ 29.04.2019 r. 13 kwietnia 2019 r.          zrealizowane

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego. 

OKRESY ZAMKNIĘTE 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Konfiguruj alerty: e-mail