Kalendarz inwestora na 2022 rok

RAPORTY OKRESOWE

DATA

          STATUS

 

   

WALNE ZGROMADZENIA

DATA

          STATUS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 stycznia 2022 r., godz. 11.00, Warszawa         zaplanowane


Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego. 

OKRESY ZAMKNIĘTE 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Konfiguruj alerty: e-mail