Kalendarz inwestora na 2020 rok

RAPORTY OKRESOWE

DATA

          STATUS

Publikacja raportu rocznego za 2019 r.

31 marca 2020 r.        

         zrealizowane

Publikacja raportu za I kwartał 2020 r.

22 maja 2020 r.

         zrealizowane

Publikacja raportu za I półrocze 2020 r.

23 września 2020 r.

         zrealizowane

Publikacja raportu za III kwartał 2020 r. 20 listopada 2020 r.          zrealizowane

WALNE ZGROMADZENIA

DATA

          STATUS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7 maja 2020 r.          zrealizowane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 grudnia 2020 r.      zaplanowane


Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego. 

OKRESY ZAMKNIĘTE 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

Ustaw przypomnienie e-mail