Polityka dywidendy

Polityka dywidendy YOLO S.A.

Zasadą polityki zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości YOLO S.A. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia spółce i grupie kapitałowej YOLO płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Zamiarem zarządu jest przeznaczanie na wypłatę dywidendy minimum 15% wypracowanego w danym roku obrotowym zysku YOLO S.A. począwszy od podziału zysku za 2011 rok. Ostateczna wielkość zysku rekomendowanego akcjonariuszom przez zarząd do wypłaty w danym roku w formie dywidendy będzie zależała od aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest walne zgromadzenie.

 

Historia wypłat dywidendy

Rok Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Liczba akcji objętych dywidendą Dywidenda na akcję Łączna wartość dywidendy
2017 26.05.2017 09.06.2017 13 252 527* 2,85 zł 37 769 701 zł
2017 20.02.2017 02.03.2017 13 252 527* 2,75 zł 36 444 449 zł
2014 12.06.2014 30.06.2014 19 700 000 0,12 zł 2 364 000 zł
2012 29.06.2012 13.07.2013 19 700 000 0,16 zł 3 152 000 zł

*Posiadane w tym czasie akcje własne Spółki (6 527 363 szt.) na zasadzie art. 348 §1 zdanie drugie w dywidendzie nie uczestniczyły