Polityka dywidendy YOLO S.A.

Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości YOLO S.A. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Zamiarem Zarządu jest przeznaczanie na wypłatę dywidendy minimum 15% wypracowanego w danym roku obrotowym zysku YOLO S.A. począwszy od podziału zysku za 2011 rok. Ostateczna wielkość zysku rekomendowanego akcjonariuszom przez zarząd do wypłaty w danym roku w formie dywidendy będzie zależała od aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie.

HISTORIA WYPŁAT DYWIDENDY

Rok

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

liczba akcji objętych dywidendą

Dywidenda na akcję

Łączna wartość dywidendy

2017 26.05.2017 09.06.2017 13 252 527*   2,85 zł   37 769 701 zł
2017 20.02.2017 02.03.2017 13 252 527*   2,75 zł   36 444 449 zł
2014 12.06.2014 30.06.2014 19 700 000   0,12 zł   2 364 000 zł
2012 29.06.2012 13.07.2013 19 700 000   0,16 zł   3 152 000 zł

*Posiadane w tym czasie akcje własne spółki (6 527 363 szt.) na zasadzie art. 348 §1 zdanie drugie w dywidendzie nie uczestniczyły