Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową na zasadach określonych w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Definicje

 • Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis internetowy www.yologroup.pl.
 • Serwis - serwis internetowy YOLO, dostępny pod adresem www.yologroup.pl.
 • Administrator – YOLO S.A., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372319, NIP 8971702186 REGON 020023793, kapitał zakładowy 8 879 194,00 zł (w pełni opłacony).

Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu internetowym numer telefonu lub adres e-mail. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza internetowego są zabezpieczone w taki sposób aby uniemożliwić ich przechwycenie osobom postronnym.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie będzie to niezbędne do świadczenia Usługi . Ponadto, dane na temat Użytkowników naszego Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

Kontrola zgodności w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, za którą poczytuje się udostępnienie swoich danych w Serwisie. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkownika będę przetwarzane w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej dane osobowe Użytkownika zostaną zagregowane i zanonimizowane. 
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach korzystania z Serwisu, w szczególności formularza kontaktowego. Kategoriami danych osobowych, jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane formularzu kontaktowym. 
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną - adres: Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres iod@yologroup.pl.
 10. Użytkownikowi przysługuje możliwość kierowania żądań do Administratora w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych YOLO za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt. 9.
 11. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Administrator poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

Pozostałe postanowienia

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
 2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
 4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
 5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach;
 6. brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.