Skład Rady Nadzorczej:

Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1946 roku. W 1968 r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r. obronił pracę doktorską z dziedziny ekonometrii.

W roku 1968, rozpoczął pracę w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy. W 2008 r. zakończył pracę w Akademii Ekonomicznej  i podjął pracę w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Od 2001 r. do 2012 r. pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile, początkowo na stanowisku starszego wykładowcy, a od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2010 r. do 2012 r. pełnił również funkcję dyrektora Instytutu Ekonomicznego w PWSZ w Pile. Pomimo przejścia na emeryturę w kwietniu 2012 r. nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne, obecnie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Od dnia 27 kwietnia 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej YOLO S.A.

Wojciech Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1953 roku. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy (inżynier telekomunikacji).

W latach 1995 -2006 był wspólnikiem w spółce ComPil S.C. tworzącej oprogramowanie komputerowe dla firm oraz zajmującej się dostawą i instalacją sprzętu informatycznego. W latach 1996- 1999 był wspólnikiem w spółce COMFIS S.C. zajmującej się dostarczaniem, instalacją i konserwacją urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego dla firm. Od 2006 r. prowadzi samodzielną działalność pod nazwą ComPil Wojciech Piwoński, polegającą na tworzeniu i dostarczaniu oprogramowań dla firm. Od dnia 8 listopada 2010 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej YOLO S.A.

WOJCIECH Andrzejewski – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1977 r. W roku 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalizacja: Polityka Godpodarcza i Strategia Przedsiębiorstw), a w 2006 r. zdobył tytuł Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Uniwersytetu Gdańskiego. 

Karierę zawodową budował na rynku finansowym, współtworząc, jako Wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (obecnie YOLO S.A.), polski rynek obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Specjalista w zakresie formułowania i wdrażania strategii rozwoju firmy, budowy i wdrażania strategii inwestycyjnej, tworzenia polityki marketingowej i nadzoru nad komunikacją z szeroko rozumianym otoczeniem spółki. Aktywnie inwestuje na rynkach finansowych i w certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Od dnia 7 maja 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej YOLO S.A.

Andrzej Makarewicz – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1961 r. W roku 2012 r. ukończył studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (kierunek: zarządzanie). W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1980. W latach 1993- 2017 pracował na stanowisku Specjalista ds. BHP / Kierownik ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., gdzie w latach 2007-2008 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej. Od 2014 r prowadzi działalność gospodarczą F.H.U. ‘’Bezpieczna Firma’’ Andrzej Makarewicz z zakresu kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP. Od dnia 8 listopada 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej YOLO S.A.

ARTUR CISZEWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1978 r. W roku 2002 ukończył studia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, uzyskując tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing – specjalizacja rachunkowość.

 

Menedżer z 10 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji i przeprowadzania procesów inwestycyjnych, opracowania strategii rozwoju/restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwa przy fuzjach i przejęciach i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W latach 2003-2013 rozwijaj swoją karierę zawodową w firmach „BIG 4” - Deloitte & Touche, KPMG oraz PwC w działach audytu oraz doradztwa transakcyjnego. W latach 2013-2018 kontynuował karierę m.in. jako dyrektor inwestycyjny w Winqbator Sp. z o.o. oraz członek zarządu PKE S.A. Od 2019 r. Menedżer ds. Inwestycji w PZU Zdrowie S.A. odpowiedzialny m.in. za: poszukiwania potencjalnych celów inwestycyjnych, modelowanie finansowe, prowadzenie procesu inwestycyjnego w tym wybór doradców inwestycyjnych, prowadzenie negocjacji umowy zakupu udziałów/akcji, zamknięcie transakcji oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dwóch z członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

komitet audytu

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 12.10.2017 r. powołała Komitet Audytu, w skład którego zostały powołane następujące osoby:

  • Artur Ciszewski,
  • Tadeusz Różański,
  • Wojciech Piwoński.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu, członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.