Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1946 roku. W 1968 r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r. obronił pracę doktorską z dziedziny ekonometrii.

W roku 1968, rozpoczął pracę w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy. W 2008 r. zakończył pracę w Akademii Ekonomicznej  i podjął pracę w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Od 2001 r. do 2012 r. pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile, początkowo na stanowisku starszego wykładowcy, a od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2010 r. do 2012 r. pełnił również funkcję dyrektora Instytutu Ekonomicznego w PWSZ w Pile. Pomimo przejścia na emeryturę w kwietniu 2012 r. nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne, obecnie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Od dnia 27 kwietnia 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej YOLO S.A.


Wojciech Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1953 roku. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy (inżynier telekomunikacji).

W latach 1995 -2006 był wspólnikiem w spółce ComPil S.C. tworzącej oprogramowanie komputerowe dla firm oraz zajmującej się dostawą i instalacją sprzętu informatycznego. W latach 1996- 1999 był wspólnikiem w spółce COMFIS S.C. zajmującej się dostarczaniem, instalacją i konserwacją urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego dla firm. Od 2006 r. prowadzi samodzielną działalność pod nazwą ComPil Wojciech Piwoński, polegającą na tworzeniu i dostarczaniu oprogramowań dla firm. Od dnia 8 listopada 2010 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej YOLO S.A.

 

Marek Madej - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1982 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie na etapie kwalifikacji do uzyskania dyplomu ACCA.

Menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w identyfikacji ryzyk finansowych, rynkowych i operacyjnych. Doświadczony w analizie bieżącej i prognozowanej sytuacji spółek. W latach 2006-2016 związany ze spółkami grupy KPMG, w których był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie projektami finansowego, rynkowego i operacyjnego due diligence. Od 2016 r. jako Doradca Zarządu w spółce CEMEX Polska sp. z o.o. koordynuje procesy fuzji i przejęć oraz odpowiada za analizy strategiczne dotyczące m.in. strategii działania na wybranych rynkach, czy preferowanych metod rozwoju spółki. Od dnia 9 października 2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej YOLO S.A.

 

Wojciech Andrzejewski– Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1977 r. W roku 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalizacja: Polityka Godpodarcza i Strategia Przedsiębiorstw), a w 2006 r. zdobył tytuł Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Uniwersytetu Gdańskiego. 

Karierę zawodową budował na rynku finansowym, współtworząc, jako Wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (obecnie YOLO S.A.), polski rynek obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Specjalista w zakresie formułowania i wdrażania strategii rozwoju firmy, budowy i wdrażania strategii inwestycyjnej, tworzenia polityki marketingowej i nadzoru nad komunikacją z szeroko rozumianym otoczeniem spółki. Aktywnie inwestuje na rynkach finansowych i w certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Od dnia 7 maja 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej YOLO S.A.

 

Andrzej Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1961 r. W roku 2012 r. ukończył studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (kierunek: zarządzanie). W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1980. W latach 1993- 2017 pracował na stanowisku Specjalista ds. BHP / Kierownik ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., gdzie w latach 2007-2008 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej. Od 2014 r prowadzi działalność gospodarczą F.H.U. ‘’Bezpieczna Firma’’ Andrzej Makarewicz z zakresu kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP. Od dnia 8 listopada 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej YOLO S.A.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dwóch z członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

 

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 12.10.2017 r. powołała Komitet Audytu, w skład którego zostały powołane następujące osoby:

 • Marek Madej,
 • Tadeusz Różański,
 • Wojciech Piwoński.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu, członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

ZOBACZ TAKŻE:
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 377,076 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. 268,433 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 247,572 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 249,837 kb
  pobierz
 • pdf
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 209,89 kb
  pobierz