Akcjonariusze YOLO S.A. 

Akcjonariusz       

liczba akcji

   % kapitału   zakładowego

liczba głosów

%ogólnej liczby  głosóW
na WZ

Paweł Kiciński

980 167 11.04% 980 167     11.04%
Kamil Gaworecki 442 785 4.99% 442 785 4.99%
Pozostali akcjonariusze 7 456 242 83.97% 7 456 242 83.97%
RAZEM 8 879 194    100.00% 8 879 194 100.00%