Akcjonariusze YOLO S.A. 

Akcjonariusz                        

liczba akcji

   % kapitału   zakładowego

liczba głosów

%ogólnej liczby  głosóW
na WZ

Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu
pośrednio przez Black Onyx Investments Ltd.

5 860 268 66% 5 860 268     66%

Wojciech Andrzejewski
Członek Rady Nadzorczej
pośrednio przez WJA Investments Ltd.

1 914 080    21.56% 1 914 080     21.56%
Pozostali akcjonariusze  1 104 846    12.44% 1 104 846     12.44%
RAZEM 8 879 194    100.00% 8 879 194    100.00%