Akcjonariusze YOLO S.A. 

Akcjonariusz                        

liczba akcji

   % kapitału

   zakładowego

liczba głosów 

% ogólnej liczby    głosów na 

  walnym

  zgromadzeniu

Krzysztof Piwoński

(poprzez spółkę Black Onyx Investments Ltd.)

5 860 268   66% 5 860 268     66%

Wojciech Andrzejewski

(poprzez spółkę WJA Investments Ltd.)

1 914 080    21.56% 1 914 080     21.56%
Pozostali akcjonariusze  1 104 846    12.44% 1 104 846     12.44%
RAZEM 8 879 194    100.00% 8 879 194     100.00%