Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZE YOLO S.A. 

zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu 

Akcjonariusz                        

liczba akcji

% kapitału

zakładowego

liczba głosów 

% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu

Black Onyx Investments Ltd.  3 868 834 29.19% 3 868 834 29.19%
WJA Investments Ltd.  3 894 074 29.38% 3 894 074 29.38%
Akcje własne 4 373 333 32.99% 4 373 333* 32.99*
Pozostali akcjonariusze  1 116 286 8.42%    1 116 286 8.42%
RAZEM 13 252 527 100.00% 13 252 527 100.00%

* zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych